Användarvillkor VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

1.   INLEDNING

Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen cartoonnetwork.se. Genom att besöka och använda denna webbplats samtycker du uttryckligen till att följa dessa Användarvillkor. Om du inte samtycker till något av nedanstående Användarvillkor ska du inte använda denna webbplats. Denna webbplats kontrolleras och drivs av Turner Broadcasting System Europe Limited at Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, Storbritannien (”TBSEL”, ”vi” eller ”oss”). Vårt telefonnummer är +44 20 7693 1000. TBSEL förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att modifiera, förändra eller på annat sätt uppdatera dessa Användarvillkor när som helst. Eventuella ändringar av dessa Användarvillkor gäller så fort de har publicerats på webbplatsen. Vi rekommenderar att du läser igenom dessa Användarvillkor regelbundet så att du är bekant med deras omfattning och eventuella förändringar som kan ha skett.  Genom att använda denna webbplats efter att vi har publicerat sådana modifieringar, ändringar eller uppdateringar, accepterar du att vara bunden av de ändrade villkoren. TBSEL förbehåller sig rätten att neka tillgång till någon som vi tror har brutit mot något av dessa Användarvillkor.

Genom att använda denna webbplats och tjänsterna vi erbjuder genom webbplatsen bekräftar du att du är minst 18 år gammal (eller att att du har uppnått myndighetsålder om den inte är 18 där du bor) eller att du har gått igenom dessa Användarvillkor med din vårdnadshavare och att hen godkänner Användarvillkoren för din räkning och tar fullt ansvar för att du följer dem. Du bekräftar att du (och din förälder eller vårdnadshavare) inte har några förhinder för att godkänna och följa dessa Användarvillkor.

Ytterligare användarvillkor kan gälla för vissa av tjänsterna vi erbjuder och presenteras för dig i samband med att du använder de specifika tjänsterna. Dessa ytterligare användarvillkor gäller i kombination med, och inte istället för, dessa Användarvillkor, men skulle en konflikt uppstå mellan de ytterligare användarvillkoren och dessa Användarvillkor gäller de ytterligare användarvillkoren.

2.  VARUMÄRKEN, COPYRIGHT OCH BEGRÄNSNINGAR

Allt material på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, illustrationer, ljudklipp, videoklipp spel och applikationer (”Material”) skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter som ägs och kontrolleras av TBSEL eller av andra parter som har licensierat sitt material till TBSEL. Material på cartoonnetwork.se eller annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av TBSEL tillhandahålls enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk.  Sådant material får inte kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, skickas, överföras, distribueras, dekompileras, baklängeskonstrueras eller användas på något sätt förutom vad som godkänns av dessa Användarvillkor.  

3.   LÄNKAR

Dessa webbsidor kan innehålla länkar till andra webbplatser ("länkade webbsidor"). Dessa länkade sidor är endast där för din bekvämlighet och du använder dem på egen risk. TBSEL ansvarar inte för innehållet på länkade webbsidor, oavsett om TBSEL samarbetar med sponsorer av sidorna. TBSEL stöder inte på något sätt de länkade webbsidorna.

4.   KONTON

Som en del av tjänsterna vi tillhandahåller kan du få möjlighet att registrera ett konto (”Konto”) och få tillgång till tjänster på denna webbplats genom ditt Konto. Du förbinder dig att ge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv så som den begärs i vår registreringsprocess. Du får inte låtsas vara någon annan person eller juridisk person eller förvanska din identitet, genom att till exempel använda en annan persons användarnamn, lösenord eller annan kontoinformation. Du ansvarar för alla kostnader gällande maskinvara, programvara, tjänster samt övriga kostnader som uppstår för att få tillgång till ditt konto. Endast individuella, fysiska personer som är vuxna, eller efter en sådan vuxens gottfinnande, hens minderåriga barn får öppna Konton.

Du får inte dela ditt Konto med någon eller låta någon annan än du få tillgång till eller använda ditt Konto. Du är ansvarsskyldig för alla aktiviteter som sker genom ditt Konto, oavsett vem det är som utför dem. Om du är en förälder eller vårdnadshavare kan du tillåta ditt barn att använda Kontot i ditt ställe, förutsatt att du som förälder eller vårdnadshavare har ansvarsskyldighet för ditt barns aktiviteter.

När du registrerar ett Konto måste du skapa ett lösenord (”Lösenord”). Du får inte dela ditt Lösenord med en tredje part eller låta någon använda ditt Lösenord för att få tillgång till tjänsterna på ditt Konto. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord hemligt och är ansvarsskyldig för skada som uppstår av att du delar ditt Lösenord eller tillåter att ditt Lösenord delas eller som uppstår av att någon person använder ditt Lösenord för att få tillgång till ditt Konto. Vi är inte skyldiga för någon ekonomisk eller emotionell skada eller oro som du kan komma att lida (och/eller senare förlust eller skada gällande ditt Konto eller Konto-egenskaper) på grund av att ditt Lösenord delats med en tredje part.

   BIDRAG

a. Slutanvändarinnehåll

Den här webbplatsen kan ge dig och andra slutanvändare möjlighet att ladda upp och kommunicera information, inklusive, men inte begränsat till, meddelanden, anteckningar, kommentarer, åsikter, idéer, foton, ritade bilder, bilder, videor, profiler, bildmaterial, audiovisuella verk, musikaliska kompositioner (inklusive texter), ljudupptagningar och andra material (gemensamt benämnda ”Slutanvändarinnehåll”). När det gäller Slutanvändarinnehåll intygar du att du är ansvarig för ditt Slutanvändarinnehåll, att du har rätt att lägga upp allt Slutanvändarinnehåll som du skickar genom webbplatsen och att allt Slutanvändarinnehåll du kommunicerar eller får kommunicerat inte: (i) inkräktar på en tredje parts intellektuella rättigheter eller andra rättigheter; (ii) bryter mot lagen;(iii) är skymfande, anstötligt, obscent, pornografiskt, smädligt eller hotfullt;(iv) förespråkar olagliga aktiviteter; (v) gör reklam för eller på något annat sätt söker inkomst för försäljning av varor och tjänster; (vi) eller innehåller några virus, trojaner, farlig kod, maskar eller andra datorprogram eller rutiner som är tänkta att, eller faktiskt, skadar, negativt påverkar, övervakar, snappar upp eller exproprierar några Material, data, information, paket eller personuppgifter. Du samtycker till att vi kan granska, redigera och ta bort Slutanvändarinnehåll av valfri orsak, inklusive, i vårt tycke, att Slutanvändarinnehållet bryter mot dessa Användarvillkor. Dessutom godtar och samtycker du till att vi kan ta alla åtgärder vi anser nödvändiga gällande allt Slutanvändarinnehåll kommunicerat av dig om vi anser, efter eget gottfinnande, att det kan utsätta oss för skadeansvar, eller kan skada våra relationer med våra leverantörer, licenstagare eller andra användare av webbplatsen.

Du äger ditt Slutanvändarinnehåll (förutom Material och derivat av Material som införlivats i Slutanvändarmaterialet). Vad det gäller allt Slutanvändarinnehåll ger du oss, våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter och andra godkända användare, en oupphörlig, världsomfattande, oåterkallelig, överlåtbar, fullt betalad, royaltyfri licens, fullt underlicenserbar, att utnyttja alla rättigheter gällande immateriell egendom, i och till alla delar av ditt Slutanvändarinnehåll, och att använda Slutanvändarehållet på alla sätt, inklusive att skapa derivatverk av Slutanvändarinnehållet eller i marknadsföringssyfte, i alla nu kända eller framtida utvecklade media. För att förtydliga, när du eller någon person godkänd av dig skickar in material, samtycker du till att TBSEL har rätt att publicera eller på annat sätt använda materialet eller delar av det för alla typer av användning, inklusive PR och reklam. Du samtycker till att du inte har rätt till någon betalning, kredit, tillskrivning eller annan kompensation eller ersättning för något användande av Slutanvändarinnehållet av TBSEL. Om vi möjliggör skapande av material genom inslag eller aktiviteter på våra webbplatser eller genom våra tjänster (inklusive våra ”spelskapar”-spel, mash-ups, aktiviteter, tävlingar, kampanjer, forum, osv.) som kräver att våra Material används, som helhet eller i mindre delar, tilldelar vi dig härmed en icke-exklusiv licens att skapa derivatverk med hjälp av våra Material, men endast för att skapa dina material som en del av ditt användande av våra tjänster och alltid i enlighet med dessa Användarvillkor, och du bekräftar att TBSEL äger dessa Material och derivatverk. Om sådana rättigheter i derivatverk inte går att överlåta till oss upphävs din licens att skapa derivatverk med hjälp av våra Material. Du bekräftar det föregående oavsett om dina material används av oss på något sätt eller inte.

TBSEL kan granska, redigera, avvisa, vägra att publicera och/eller ta bort innehåll som enligt TBSEL:s eget gottfinnande bryter mot dessa Användarvillkor eller som kan vara stötande, olagligt eller som kan strida mot en persons rättigheter, skada eller utgöra hot mot säkerheten av någon person. Du är införstådd med att TBSEL alltid har rätten att offentliggöra och lämna ut information (inklusive identiteten på de personer som tillhandahåller information eller material på denna webbplats) som krävs för att uppfylla någon lag, förordning eller giltig begäran från myndigheter. Detta kan inkludera, utan begränsning, yppande av information i samband med utredning av påstådd olaglig verksamhet eller uppmaning till olaglig verksamhet eller som respons på ett lagligt domstolsbeslut eller stämning. Dessutom kan vi (och du ger oss härmed uttryckligen tillåtelse att) lämna information om dig till brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tjänstemän, som vi, efter eget gottfinnande, anser nödvändigt eller lämpligt i samband med undersökningen och/eller lösning av möjliga brott eller andra handlingar, särskilt de som kan innebära personskador eller riskera säkerheten för någon person.

B. Oombedda bidrag

TBSEL tar inte emot eller beaktar oombedda bidrag av något slag. Alla sådana oombedda bidrag kastas, raderas eller återsänds till avsändaren, efter eget gottfinnande, utan att granskas (eller granskas endast nog för att fastställa att materialet är ett oönskat bidrag). Därför ber vi dig att inte skicka några oombedda bidrag till oss.

Då och då kan områden på webbplatsen uttryckligen be om bidrag med koncept, berättelser, bildmaterial, audiovisuella verk eller annat potentiellt innehåll från dig (”Inbjudna bidrag”). När detta är fallet bör du noggrant läsa de specifika regler som kan publiceras på andra ställen på webbplatserna och som gäller för dessa Inbjudna bidrag, eftersom de kommer att påverka dina juridiska rättigheter. Om inga ytterligare villkor publiceras är det dessa Användarvillkor som gäller helt och hållet för alla Inbjudna bidrag du skickar och de Inbjudna bidragen kommer att behandlas som ”Slutanvändarinnehåll”.

I alla fall kommer inget av det material, inklusive Inbjudna bidrag, du skickar till oss behandlas som konfidentiellt, och du samtycker till att TBSEL inte har någon skyldighet att hålla det konfidentiellt, att ingen konfidentiell eller förmyndarrelation avses eller skapas mellan dig och oss på något sätt, och att du inte förväntar dig granskning, kompensation eller beaktning av någon sort, och att TBSEL inte är ansvarsskyldigt för något användande eller yppande av sådant material.

6.    SEKRETESS

Alla personliga uppgifter som du förser oss med när du använder våra tjänster hanteras i enlighet med vår Sekretesspolicy.

7.   UPPHOVSRÄTT

TBSEL respekterar alla upphovsrättsägare. Om du anser att ditt material har kopierats på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång ber vi dig att kontakta oss.

Om vi fastställer att materialet du åberopar utgör en kränkning av upphovsrätten kommer vi att ta bort, eller ”ta ner” materialet.

8.    GOTTGÖRELSE

Du går med på att, i den omfattning som lagen tillåter, gottgöra TBSEL och dess styrelseledamöter, direktörer, anställda, agenter, distributörer och ombud för alla krav med eller mot tredje parter gällande ansvar, kostnader, utgifter, rimliga lagliga omkostnader som uppstår om du bryter mot dessa Användarvillkor.

9.    ANSVARSFRISKRIVNINGOCH GARANTI

Materialet på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier i samband med tillhandahållandet av tjänsterna på webbplatsen. Varken TBSEL eller dess samarbetspartners eller enheter, eller någon person som är inblandad i sammanställning, produktion och distribution av denna webbplats garanterar att funktionerna som finns i Materialet är ständigt tillgängligt eller felfritt, att fel kommer att korrigeras eller att TBSEL eller den server som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Materialet tillhandahålls enbart för underhållning och i reklamsyfte. TBSEL garanterar inte eller gör några utfästelser om användningen eller resultatet av användningen av Materialet på dessa webbsidor i form av deras korrekthet, exakthet, pålitlighet, eller annat.

Du samtycker uttryckligen att med undantag för dödsfall och personskador som uppstår till följd av TBSEL:s försumlighet, har varken TBSEL eller dess samarbetspartners eller enheter, eller någon av deras respektive anställda, eller agenter, eller någon person eller enhet som deltagit i sammanställning, produktion, och distribution av denna webbplats ansvar och har inga skyldigheter till någon person eller enhet för någon typ av förlust eller skada som kan uppstå vid användning av denna webbplats. Som exempel, och utan att begränsa allmängiltigheten av det föregående, ska TBSEL och tillhörande personer och enheter inte hållas ansvariga för eventuella anspråk eller skada som uppstår av problem med prestanda, fel, försummelser, avbrott, radering, defekt, försenad drift, datavirus, stöld, förstörelse, obehörig åtkomst till eller förlitan påeller användning av data, information, åsikter eller annat material pådenna webbplats. Du samtycker uttryckligen till att TBSEL inte är skyldiga eller ansvariga för eventuellt ärekränkande, stötande eller olagligt beteende hos andra prenumeranter eller tredje part.

10. JURISDIKTION

Om inte annat anges presenteras Materialet på denna webbplats enbart i syfte att underhålla och göra reklam för program och andra produkter som är tillgängliga i Europa, Afrika och Mellanöstern, dess territorier, besittningar och protektorat. Denna webbplats kontrolleras och drivs av TBSEL från företagets kontor i London.

Dessa Användarvillkor skall styras av, tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i England och Wales. Om du, tredje part eller TBSEL väcker talan för att upprätthålla dessa Användarvillkor eller i samband med frågor som rör denna webbplats omfattas detta av den exklusiva behörigheten för domstolarna i England och Wales. Om någon del av avtalet är otillåtet, ogiltigt, eller av annan orsak ogiltigförklaras, ska den delen anses åtskiljas från detta avtal och ska  inte påverka giltigheten och förbindelsen till andra delar. Detta är hela avtalet mellan parterna avseende de frågor som omfattas häri och får inte ändras, utom skriftligen undertecknat av TBSEL.

Den senaste uppdateringen av dessa Användarvillkor gjordes 1 juli 2015.